วัดลาดยาว

ประวัติ วัดลาดยาว

  วัดลาดยาว ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาและบ้านเรือนประชาชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิติศีลวัตร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๐๕๕   ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๑๒๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๙๓, ๙๓๔๔ ๒๖๓๓๗, ๑๐๒๙, ๒๓๖๑๗, ๒๓๖๙๔   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑. ๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย (ครึ่งตึกครึ่งไม้)   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๖     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดลาดยาว

พระครูนิติศีลวัตร

วัตถุมงคล วัดลาดยาว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๘ 

ที่อยู่ วัดลาดยาว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: