วัดห้วยดุก

ประวัติ วัดห้วยดุก

วัดห้วยดุก ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๘๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนประถมศึกษาและสถานีอนามัย ซึ่งทางวัดให้ความอุปถัมภ์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญชู จิตฺตสํวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๔ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วยดุก
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดห้วยดุก

พระอธิการบุญชู จิตฺตสํวโร

ที่อยู่ วัดห้วยดุก

A: เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: